ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ မူဂါဘီကို ႏွလံုးလွ သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈကို WHO ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း

ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO) အေနျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီကို ႏွလံုးလွ သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားမႈကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

WHOက မူဂါဘီ အေနျဖင့္ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးက႑အေပၚ အျပည့္အဝ အာ႐ံုစိုက္ ကူညီေနျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏွလံုးလွ သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဝဖန္သူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ နွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ဇင္ဘာေဘြ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ဆိုးဆိုးရြားရြား စိုက္ဆင္းလာျခင္းကို ေထာက္ျပၾကၿပီး WHO၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။

မူဂါဘီသည္ ၎၏ ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အာဏာသက္တမ္း၏ ပထမဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားသည့္ေနာက္ အဆိုပါ စနစ္သည္လည္း ႀကီးမားစြာ ထိခုိက္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

WHO၏ အႀကီးအကဲ တီဒ႐ို႕စ္ အက္ဒ္ဟာႏြမ္ ဂီဘရီယီဆက္စ္က “အားလံုးရဲ႕ အသံကို ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွလံုးလွ သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္ ၉၃ ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မူဂါဘီသည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား စာရင္းတြင္ ထိပ္တန္းေနရာမွ ပါဝင္ေနသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၎လက္ထက္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ၌ မႀကံဳစဖူး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးအတြက္ ႏုိင္ငံသံုး ေငြစကၠဴ သန္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေပးေခ်ရ သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးပင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့သည္။

တီဒ႐ို႕စ္က ၎သည္ ဇင္ဘာေဘြ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ကာ မူဂါဘီ၏ ႏွလံုးလွ သံတမန္ဘဲြ႕ ကို WHO၏ ရပ္တည္မႈအတြက္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။ မူဂါဘီကို ဂုဏ္ျပဳရန္ကိစၥမွာ သီတင္းပတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးခဲ့ဟန္ ရွိေသာ္လည္း ထိုသူသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲခံေနရၿပီး ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းေနသည္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားေၾကာင္း WHO အေနျဖင့္ ခ်န္လွပ္ စဉ္းစားခဲ့ဟန္ ရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရသည္။

Ref: Guardian