၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားသူ ႏွစ္ဆခန႔္အထိ တိုးလာနိုင္

လာမည့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားသူဦးေရသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထက္ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာနိုင္ေၾကာင္း ေဆးပညာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန႔္မွန္းထားသည္ဟု theguardian.com တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူေသဆုံးျခင္းႏွင့္မသန္စြမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၁၀ ခုအနက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၂၅၉ သန္းခန႔္သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ခန႔္မွန္းခ်က္အသစ္အရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူ အေရအတြက္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅၂၉ သန္းရွိခဲ့ရာမွ လာမည့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံခန႔္အထိပင္ တိုးလာမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္နိုင္ငံမွ က်ဆင္းသြားဖြယ္မရွိဟုဆိုသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို The Lancet ႏွင့္ The Lancet Diabetes & Endocrinology ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
လူသားမ်ားအေနျဖင့္ အဝလြန္ျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ၏ အဓိကေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာမူ လူတို႔၏အစားအေသာက္၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ေဆးပညာရပ္ဝန္း၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လာမည့္ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြအသင့္အတင့္ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာနိုင္ငံမ်ား၏ လူငယ္သုံးပုံ တစ္ပုံခန႔္သည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုခံစားရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ နိုင္ငံမ်ား၌ပင္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားမႈမွာ တစ္ဆခြဲခန႔္အထိ ျမင့္တက္လာနိုင္ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းထားၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရန္မွာ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ နိုင္ငံမ်ား၏ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအေပၚ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္မႈသည္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Montefiore Medical Center မွ Dr.Shivani Agarwal က အႀကံျပဳ ေျပာဆိုထားသည္။