႐ုရွားနိုင္ငံမွ ဒီဇယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာယူၿပီး ဥေရာပတိုက္ကို ျပန္လည္တင္သြင္းေနသည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ အေနာက္အုပ္စု ဥေရာပမွ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္မျပဳထားေသာ ႐ုရွားနိုင္ငံ၏ ဒီဇယ္စည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို မွာယူေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၎တို႔နိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ေလာင္စာသုံးပစၥည္းမ်ားကို EUအတြင္းရွိ ဝယ္ယူသူမ်ားထံ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Bloombergသတင္းဌာန၏ယခုႏွစ္ေမလ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာအစီအရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ႐ုရွားနိုင္ငံမွ ဒီဇယ္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီမ်ားကို တစ္ေန႔လၽွင္ စည္ေပါင္း ၁၇၄,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ တင္သြင္းေနတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား နိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက ႐ုရွားနိုင္ငံကို ေက်ာ္တတ္ကာ ဥေရာပတိုက္၏ ထိပ္တန္း ေလာင္စာဆီ တင္သြင္းေပးေနေသာ နိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ႐ုရွားနိုင္ငံမွ ေရနံမ်ား ေလာင္စာဆီမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ပိုမို တင္သြင္းေနသည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္လာပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေျပာဆိုထားပါတယ္။