ရပ္ေက်းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး


ရပ္ေစာက္ ေမ ၂၄
ရပ္ေစာက္ၿမိဳနယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳနယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ သည္ (၂၄.၅.၂၀၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ၿမိဳနယ္ပါတီ႐ုံး၌ ေကာင္းဘိုေက်းရြာအုပ္စုမွ ၿမိဳနယ္ အရံေကာ္မတီဝင္ ဦးေန၊ေက်ာက္ေတာအုပ္စု ႐ုပ္ငယ္ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ဦးေမာင္ထြန္းႏွင့္ အဖြဲ၊ ေက်ာက္ေတာေက်းရြာ အုပ္စု ႐ုပ္ႀကီးေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆြတိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ပါတီေကဒါမ်ားဖြဲစည္းနိုင္ေရး ၊ အမာခံပါတီဝင္မ်ား စုစည္းထားနိူင္ေရး၊လူငယ္မ်ား စုဖြဲထားနိုင္ေရးႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္နိူင္ေရး ၊ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။