တိုင္းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြး

လပြတၱာ ေမ ၂၄
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲသည္ ၂၄.၅.၂၀၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း
လပြတာၿမိဳနယ္ ေက်ာက္ျဖဴေက်းရြာရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။