ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးမီးဖြားျခင္းေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္မိနစ္တိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံး

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးမီးဖြားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္မိနစ္တိုင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း World Health Organization Myanmar မွ သိရသည္။
ကိုယ္ဝန္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားအခ်ိန္နီးျခင္း (ကေလးနီးျခင္း) သည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
သားပ်က္သားေလၽွာ ျဖစ္ထားေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလး ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ မိခင္နို႔မတိုက္ေသာ မိခင္မ်ားတြင္ သားဆက္ျခား နည္းလမ္း တစ္ခုခုမသုံးပါက ကိုယ္ဝန္လ်င္ျမန္စြာျပန္ရနိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္ေသာ သားဆက္ျခား နည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုစတင္အသုံးျပဳနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
သားဆက္ျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားျခင္း သို႔မဟုတ္ သားပ်က္သားေလၽွာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ မျဖစ္မေနရယူသင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလးဘ၀ရရွိေစရန္ မိခင္မ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ျခားၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
သားပ်က္၊ သားေလၽွာ ျဖစ္ထားေသာ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ သားပ်က္သားေလၽွာျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံးေျခာက္လၾကာမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ #sdtimedaily