ေက်းရြာတံတားဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္

နမ့္ခမ္း ေမ ၁၄
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲဝင္မ်ားသည္ ၁၄- ၅ -၂၀၂၃ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳနယ္ နမ့္ဆရီးအုပ္စု နမ္ဆရီး – လြယ္မြန္းၾကား တံတားသစ္ ႏွင့္လြယ္မြန္းေက်းရြာ ဇရပ္သစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။