ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၈ ဦးေတြ႕

ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ ၁၆၈ ဦးအား ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ေသဆုံးသူမရွိခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၁၁ ရက္ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၁၀ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၁၁ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၀၀၉၃ ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္(၁၆၈)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ(၁ ဒသမ ၆၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္(၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၀၄၈၃၄၀၆)ခုအားစစ္ ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ(၆၃၆၈၁၀)ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သီးျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္သီးျခားထားရွိကုသမႈေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၅၆၃၀)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ယေန႔အထိေသဆုံးသူ(၁၉၄၉၃)ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။