ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ျမန္မာလုပ္သား (၁၄၀) ေက်ာ္ ေစလႊတ္

ျမန္မာလုပ္သား (၁၄၉) ဦးကို ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ ယေန႔ထပ္မံေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံသံ႐ုံးမွတဆင့္ သိရသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမွ EPS စနစ္ျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သား (၁၄၉) ဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ျမန္မာလုပ္သားေစလႊတ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ (၁၂၉၃) ဦး၊ စက္တင္ဘာလတြင္ (၉၇၈) ဦး၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ (၁၁၆၉) ဦး၊ နိုဝင္ဘာလတြင္ (၇၂၈) ဦး၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ (၅၉၉) ဦး၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ (၁၉၃) ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ (၂၀၀) ဦး၊ မတ္လတြင္ (၂၅၃) ဦး၊ ဧၿပီလတြင္ (၁၅၀) ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ (၂) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ OWIC ကတ္ျဖင့္ အလုပ္သမား ၂၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။