ဂ်ပန္မွ ျမန္မာလုပ္သား ၁၂၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံေခၚယူ

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား၌အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၂၅၀ ကိုထပ္မံေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕က အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာသံ႐ုံး၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔အတြင္း စိစစ္ၿပီး နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ျပန္ၾကားခဲ့သည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းစာ (၃၈၃) ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံ႐ုံးအေနျဖင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔လာသည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းစာ (Demand Letter) မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္ေခၚယူသည့္ စက္႐ုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌ တရားဝင္တည္ေထာင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားအား စိစစ္၍ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အလုပ္ကမ္းလွမ္းစာ ၃၈၃ ေစာင္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး တရားဝင္လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလုပ္သားျပန္လည္ေခၚယူသည့္ ၁ ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံကိုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာလုပ္သားဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။