အစိုးရအေနျဖင့့္ တစ္နိုင္ငံလံုးအျကားအလပ္မရွိ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးနိုင္ေရးနွင့္ မဲေပးမည့္ နိုင္ငံသား အားလံုး မတရားမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း နစကဥကၠ႒ဌ ေျပာျကား

အစိုးရအေနျဖင့့္ တစ္နိုင္ငံလံုး အျကားအလပ္မရွိ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးနိုင္ေရးနွင့္ မဲေပးမည့္ နိုင္ငံသား အားလံုး မတရားမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း နိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ုပ္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ဌ နိုင္ငံေတာ္ဝန္ျကီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီးမင္းေအာင္လွိုင္က  ေျပာျကားသည္။ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္ စိန္ရတုလြတ္လပ္ေရးေန့ ဂုဏ္ျပုအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္မိန့္ ခြန္းေျပာျကားရာတြင္ နစကဥကၠ႒ဌက ထိုသို့ ထည့္သြင္းေျပာျကားျခင္းျဖစ္သည္။ နစကဥကၠ႒ဌက မိမိတို့နိုင္ငံတြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျပီးေနာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သံုးျကိမ္ က်င္းပခဲ့ေျကာင္း၊ နိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၂၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၂၃ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၁၅ ၿမိဳ႕နယ္တို့တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ခဲ့ေျကာင္း ေျပာျကားသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရမ်ားလက္ထက္မွာ ျပည္သူ့ဆနၵေဖာ္ ထုတ္နိုင္မႈ ပိုမိုျပီးနည္းပါးသြားတာကို သတိျပဳဖြယ္ ေတြ့ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရာမွာလည္း နိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းရဲ့ ဆနၵသေဘာတရားကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို့ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ မတရား တိုက္တြန္းမႈ၊ လူအုပ္စုျဖင့္ အနိုင္က်င့္လွြမ္းမိုး မႈစတဲ့ မတရားမႈမ်ား ကင္းေဝးရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေနနဲ့ တစ္နိုင္ငံလံုး အျကားအလပ္မရွိ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးနိုင္ဖို့၊ မဲေပးျကမည့္နိုင္ငံသားအားလံုး မတရားမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစဖို့ ျကိုးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။ မိတ္ေဆြ အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အသိတရား၊ သတိတရားလက္ကိုင္ ထားျပီး မိမိတို့အစိုးရ၏ အမ်ိုးသားေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၌ ပူးေပါင္းပါဝင္အားေပးကာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံလိုေျကာင္း နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။ ထို့ျပင္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ဍကပါဝင္ေနေျကာင္း၊ ထို့ေျကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ေရးနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေရွ့လုပ္ငန္းစဉ္ငါးရပ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္ အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးပါက ဖြဲ့စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ (၂၀ဝ၈ ခုနွစ္) နွင့္အညီ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပျပီး အနိုင္ရသည့္ပါတီကို ဒီမိုကေရစီစံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္တာဝန္အား လွြဲအပ္နိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။ ထို့အတူ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ျကိုတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္လိုက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးအတြက္ မဲဆနၵရွင္စာရင္း ျပည့္စံု မွန္ကန္ေရးကိုလည္း အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း ၎ ေျပာျကားသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ့ သူတို့ရဲ့အခြင့္အေရးေတြ၊ နစ္နာမႈေတြကို ဥပေဒျပုေရးက႑ဍမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ လွြတ္ေတာ္မွာ တရားဝင္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေဆြးေနြးခြင့္၊ က်ယ္ျပန့္စြာကိုယ္စားျပုခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အခ်ိုးက်ကိုယ္စားျပု (PR) စနစ္ျဖင့္ က်င္းပနိုင္ဖို့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ့ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟု နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တျပီး ပြင့္လင္းျမင္ သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံအဝန္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ ေစေရး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရရွိရန္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးနွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ ဆိုသည္။ မိမိတို့အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀ဝ၈ ခုနွစ္) နွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေျကာင္း၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံ၊ ဘင္းမ္စတက္ စသည့္ေဒသတြင္း၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ အျခားကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားနွင့္လည္း နိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ ပဋိဉာဉ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လိုသည့္ အခ်ို့အဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံမ်ား၏ စြက္ဖက္မႈ၊ ေနွာင့္ယွက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိ ခဲ့ေျကာင္း၊ မိမိတို့အေနျဖင့္ ကမၻာ့မိသားစု ဝင္နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ျပီး ျပ႒ဌာန္းထားသည့္ နိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအတိုင္း ရပ္တည္မည္ျဖစ္ကာ နိုင္ငံေတာ္၏အခ်ုပ္ အျခာအာဏာ၊ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးနွင့္ အမ်ိုးသားအက်ိုးစီးပြားအေပၚ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ေျကာင္း နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။

ယင္းအျပင္ မိမိတို့အစိုးရသက္တမ္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမ်ိုးမ်ိုးေသာဖိအားမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ တြန္းထိုးမႈ မ်ားျကားထဲမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပကတိျဖစ္စဉ္မွန္အေပၚ သေဘာေပါက္သိရွိျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၊ ဝိုင္းဝန္းအျကံ ေပးခဲ့ျကေသာ အခ်ို့ေသာနိုင္ငံ တကာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ လူပုဂၢိုလ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေျကာင္းနွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာ ဆနၵျဖစ္ျပီး မိမိတို့အစိုးရကေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ စစ္မွန္စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္မာေစေရးတြင္ တတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ ဆက္လက္ဝိုင္းဝန္း ေပးျက ရန္ နစကဥကၠ႒ဌက ေျပာျကားသည္။