သီေပါျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွွိႏွိုင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

 

ရွမ္း/ေျမာက္ ေက်ာက္ မဲ ခရိုင္၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္  ပါတီလုပ္ငန္း ညွိ့ႏွိုင္း အစည္းအေဝးကို  ယေန႕နံက္ (၁၀း၃၀) နာရီက က်င္းပခဲ့ရာၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ က ပါတီအဆင့္ဆင့္ ၏ လမ္းၫြန္ခ်က္ မ်ားပါ ရက္(၉၀) စီမံခ်က္ မ်ားအားရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ညွိ့ႏွိုင္းေပါင္း စပ္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး သတိမျပတ္ ေစေရး သတိခ်ပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီအတြင္း စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရး ညွိႏွိုင္းေဆြးႏြေးခဲ့ၾကပါသည္။