စက္သုံးဆီ လက္ကားေဈးႏွုန္း ၂၀၀၀ က်ပ္ေအာက္သို့ ေရာက္ရွိၿပီး လက္လီ တစ္လီတာ ၂၀၉၀ က်ပ္ ျဖစ္လာ

စက္သုံးဆီတင္သြင္း သိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္မွုေကာ္မတီက စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ ရန္ကုန္အထိုင္ေဈးကြက္အတြက္ ရည္ညႊန္းသတ္မွတ္သည့္ စက္သုံးဆီ လက္ကား ေဈးႏွုန္းမ်ားအရ (92) တစ္လီတာလ်င္ ၁၉၉၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး လက္လီ ေဈးႏွုန္းအေနျဖင့္ (92) တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၉၀ က်ပ္ ၊(95) တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၆၁ က်ပ္၊ (97) တစ္ လီတာလ်င္ ၂၄၁၅ က်ပ္၊ဒီဇယ္ႏွင့္ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာလ်င္ ၂၄၉၃  က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို့အျပင္ ယေန႔ ေရာင္းခ်ရမည့္ ရန္ကုန္အထိုင္ စက္သုံးဆီ လက္လီေဈးႏွုန္းမ်ားအေနျဖင့္ 92 တစ္လီတာလ်င္ ၂၀၉၀ က်ပ္ ၊ 95 တစ္လီတာလ်င္ ၂၁၆၅ က်ပ္၊ 97 တစ္လီတာလ်င္ ၂၅၂၅ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာလ်င္ ၂၆၁၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ အဆိုပါ အသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လအတြင္းက အဆမတန္ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ စက္သုံးဆီေဈးႏွုန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ အစိုးရက စက္သုံးဆီ တင္သြင္းသူမ်ားအား ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ပမွ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းမွုမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းသို စက္သုံးဆီ တင္သြင္းမွုမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ုရွားနိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ စက္သုံးဆီမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက ျမန္မာနိုင္ငံသို ပထမအႀကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရဌာနႏွင့္ ဆိုင္ရာမ်ားသို လိုအပ္သည့္ စက္သုံးဆီမ်ား ျဖန႔္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းလုပ္ ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စက္သုံးဆီတင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ စက္သုံးဆီတင္သြင္းမွုမ်ားကို နိုင္ငံျခားသုံးေငြႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို တင္ျပခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပည္တြင္း၌ စက္သုံးဆီ သုံးစြဲမႈ ဖူလုံမွုရွိေစရန္ ဓာတ္ဆီတန္ခ်ိန္ (၈) ေသာင္းႏွင့္ ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ (၁) သိန္းခြဲခန႔္ကို တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္း သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ MT Yu Dong သေဘၤာမွ ဒီဇယ္(၅၁.၁၇)ဂါလံသန္း၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ဆီ(၆၀.၃၉)ဂါလံသန္း၊ MT Yu Hai သေဘၤာမွ 92 Ron(၄၂.၃၃)ဂါလံသန္း၊ဒီဇယ္(၉၂.၂၅)ဂါလံသန္းတိုအား ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အျပင္ ယခု စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္မွ စတင္၍ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းတြင္ စက္သုံးဆီ ဂါလန္ (၆) သန္းေက်ာ္ ခ်ေနေၾကာင္း  စီးပြားကူးသန္း ဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

႐ုရွနိုင္ငံမွ တင္ေဆာင္လာသည့္ စက္သုံးဆီမ်ား မၾကာမီရက္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသိုေရာက္ရွိလာဦးမည္ဟုလည္း နစက ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။