ေတာင္ကိုရီးယားသို ျမန္မာလုပ္သား ၁၃၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေရာက္ရွိ

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ၌ ကုန္ထုတ္လုပ္သား၊ စိုက္ပ်ိးေရး/ေမြးျမဴေရးလုပ္သားအျဖစ္ အသစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာလုပ္သားသစ္ ၁၃၈ ဦး စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ့ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုန္ထုတ္လုပ္သားအျဖစ္ အသစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သားသစ္ ၁၃၁ ဦး၊ စိုက္ပ်ိးေရး/ေမြးျမဴေရး လုပ္သားအျဖစ္ အသစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္သားသစ္ခုနစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၃၈ ဦးသည္ ရန္ကုန္မွ အင္ခၽြန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဆိုးလ္ၿမိဳ့ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ အလုပ္သမားသံအရာရွိက အလုပ္သမားမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တရားဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံလ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ျမန္မာလုပ္သား ၁၁၀ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  sdtimedaily