ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ ေတာင္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္