မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌၿငိမ္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္ ရြာမနားေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေအာက္တိုဘာ  ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္ ရြာမနားေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ သြားေရာက္ရာ ေဒသခံ ပါတီဝန္ရံအားေပးသူ ျပည္သူမ်ားမွ ေအာင္နိင္ေရး အလံမ်ား လႊင့္ထူျခင္း၊ ပန္းကုံးဆြတ္ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္မွ ဒီမိုကေရစီ၏ အနစ္သာရႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား မဲေပးေရြးခ်ယ္တတ္ေစေရး အက်ယ္တပြင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ နားမလည္သည္မ်ား၊ သိလိုသည္မ်ားအား အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ Hnin Ei Hlaing