ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

 

ေရၾကည္ ေအာက္တိုဘာ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ အသုတ္ျမိဳ႕မွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမသိန္းမွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းကို ဦးစြာမိတ္ဆက္ေပးသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚအိအိေခ်ာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အီးစီ ဦးဝင္းကို၊ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ အရန္ေကာ္မတီမ်ား တို႔လိုက္ပါျပီး ေရၾကည္ျမိဳ႔နယ္ ေညာင္ပင္သာအုပ္စု ၾကာအင္းကုန္းေက်းရြာ ဦးျမင့္သိန္းေနအိမ္ႏွင့္ ဝါးရံုလဟာေက်းရြာအုပ္စု သစ္ပုတ္ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ၊ ကိုင္းတာႀကီးေက်းရြာ၊ အသုတ္ျမိဳ႕ ေဒါင့္မေဒါ့အုပ္စု ဦးစိန္ဝင္း ေနအိမ္တို႔၌ ေတြ႔ဆုံ သည္။

ေတြ႔ဆုံရာ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚအိအိေခ်ာက တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝန္းရံသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား စည္းရံုးေရးစကားမ်ား ဦးစြာစည္း႐ံုး ေဟာေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္သိန္းက ပါတီ၏ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး ဘာသာႏွင့္သာသနာကို ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဦးစြာမိတ္ဆက္စကား ေျပာျခင္းႏွင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚအိအိေခ်ာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္သိန္းတို႔က ပါတီဝင္ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ပါတီေအာင္နိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကျပီး အသီးသီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာေျပာသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား Hand Gel ျဖင့္ လက္ေဆးေပးျခင္း mask ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေဝဌ၍ တပ္ဆင္ ေစျခင္းေျခာက္ေပျခား ထိုင္ေစကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက က်န္မာေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းညြန္ ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)