စီးပြားေရးက႑အား ဦးစားေပးေနၿပီျဖစ္၍ အေရးယူပိတ္ဆို့မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားေတာင္းဆို

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ကင္မ္ေဆာင္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ စစ္ေရးထက္ စီးပြားေရးကို ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကင္မ္ေဆာင္းက ‘ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ တည္ေဆက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့အေျခအေနကိုပါ ပိုင္ဆုိင္ထားတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြက အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈေတြကို ဖယ္ရွား ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  Ref;  CBS