ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ ဝင္ေငြခြန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ဝ သာ ေပးေဆာင္ဟုဆို

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၌ ဝင္ေငြခြန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ဝ သာေပးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု နယူးေယာက္ တိုင္းမ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

နယူးေယာက္တိုင္းမ္သတင္းဌာနသည္ ေဒၚနယ္ထရန့္၏ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ေဒၚနယ္ ထရန့္သည္ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွ စတင္ကာ သမၼတအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြခြန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ဝ သာ ေပးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚနယ္ထရန့္သည္  ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ႏွစ္ မွာ ၅ ႏွစ္သာ ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ ၁ဝ ႏွစ္တြင္ ၄င္းပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားက အရႈံးေပၚသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဝင္ေငြခြန္  ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။  Ref; NY Times