ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မူဆယ္ဆယ္လန္႕ေစ်း၌ Face Mask မ်ားေပးေ၀ လွဴဒါန္း

 

မူဆယ္ စက္တင္ဘာ

မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဆယ္လန္႔ေစ်းသို႔ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ Face Mask မ်ားေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။