ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ Door to Door ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

ေက်ာက္မဲ စက္တင္ဘာ

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ပါတီဝန္းရံလူငယ္ မ်ားသည္ ယမန္ေန႔က အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ (၁၃၊ ၁၄၊၁၅) သို႔ Door to Door စည္း႐ံုးေရး ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။