မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အထက္မင္းလွၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မင္းလွၿမိဳ႕အတြင္း ေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူ

 

မေကြး စက္တင္ဘာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အထက္မင္းလွၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မင္းလွၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား ယမန္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ဦးမ်ဳိး ျမင့္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ဦးလွစိုးတို႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူခဲ့သည္။

စိုးမိုး(အထက္မင္းလွ)