လယ္ေဝးၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဌးဝင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး

 

စက္တင္ဘာ ၂၂၊ လယ္ေဝး

လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဌးဝင္း မွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ သစ္ပုတ္ပင္အုပ္စု၊ ေခ်ာင္းခြအုပ္စု ေက်းရြာမ်ားသို႔ မဲဆြယ္ကာလ သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လွည့္လည္စည္း႐ုံးမႈကုိ ၂၂-၉-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ား၊ ဝန္းရံသူမ်ားမွ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

USDP နိုင္ရမည္