စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္သားပါတီ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားပါတီ၏ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေဝးက်င္းပကာ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းဘက္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္က အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခံထားရေသာ္လည္း ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  Ref; KCNA