ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မစ္ဆူဘီရွီ ျပင္ဆင္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ မစ္ဆူဘီရွီကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Nikkei သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

မစ္ဆူဘီရွီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္တာကာအုိကာတုိက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အလား အလာေကာင္းမ်ားစြာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြင္း ၌ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ပုိမုိေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္စက္႐ုံတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ မစ္ဆူဘီရွီကုမၸဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ေဝစု ပုိမုိ ရရွိေစေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ အျခား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မစ္ဆူဘီရွီကုမၸဏီကေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။  union