ဖီဖာဥကၠ႒ရာထူးကို အင္ဖာတီနို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္

အင္ဖာတီနိုသည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈခံေနရစဥ္ ကမၻာ့ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဖီဖာ)ဥကၠ႒ရာထူးကို ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ မိုက္ကယ္ေလာ္ဘာႏွင့္ လွ်ို႔ဝွက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက အင္ဖာတီနိုကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ေလာ္ဘာႏွင့္အင္ဖာတီနိုက  အမွားတစ္စုံတစ္ရာက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိဟု ျငင္းဆိုထားသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ ထိမ္ခ်န္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဖီဖာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးစဥ္ အတြင္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို လိမ္လည္ခဲ့ေၾကာင္း တရား႐ုံးတစ္ခု၏ ေျပာၾကားမႈခံရၿပီးေနာက္ ေလာ္ဘာ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က  ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားသည္။

ဖီဖာ၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အင္ဖာတီနိုသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။  BBC sports