႐ုပ္သံႏွင့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းပါက အသက္ပုိရွည္မည္ဟုေတြ႕ရွိ

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ေလ်ာ့နည္း ျခင္းသည္ အသက္ပုိရွည္ေစသည္ဟု ဂလက္စကုိတကၠသုိလ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဂလက္စကုိတကၠသုိလ္မွပညာရွင္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ ၅ဝဝဝဝ ခန္႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ေန႔လွ်င္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္႐ႈခ်ိန္ ႏွစ္နာရီခန္႔သာ ရွိသူမ်ားသည္ ႏွစ္နာရီထက္ အခ်ိန္ပုိၾကာစြာၾကည့္႐ႈသူမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကင္ဆာႏွင့္ ႏွလုံးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခသိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းကာ အသက္ပုိရွည္သည္ဟုေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံးၾကာခ်ိန္ ႏွစ္နာရီခန္႔သာၾကည့္႐ႈသူမ်ားအား ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးႏုိင္ေျခရွိသူ ၅ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွလုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးႏုိင္ေျခရွိသူ ၇ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဂလက္စကုိတကၠသုိလ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Ref; BBC