အိႏၵိယ၏ အၾကီးဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္း IndiGo ၀န္ထမ္းဦးေရ ၂၄၀၀ နီးပါး ေလွ်ာ့ခ်မည္

အိႏၵိယေလေၾကာင္းလိုင္း IndiGo က Covid-19 ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ပ်က္ျပားရသည့္ ဒဏ္ရခတ္ခံေနရမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ခက္ခဲစြာခံစားရင္ဆိုင္ေနရသည္ဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လာသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုးေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္သည့္ IndiGo က ၀င္ေငြအလြန္က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျပႆနာျဖင့္ လံုးေထြးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည္ျဖစ္ရာ ၎၏ ၀န္ထမ္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ၎အေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၃ သန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု IndiGo က ေၾကျငာခဲ့သည္း ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ကို၇ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ရင္ဆိုင္ ခံစားေနရလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ IndiGo ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တင္းက်ပ္သည့္ အသြားအလာ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရသည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင္ေ့နျပီျဖစ္သည္။။ ၎ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ ၀န္ထမ္းဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၂၄၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အတြက္ ယခုအလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္အ ၀န္းထမ္းဦးေရ ၂၄၀၀ ခန္႔ အလုပ္ထုတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။  Ref: BBC News