ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အထကေက်ာင္း ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားလွဴဒါန္း

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒၏ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ယမန္ ေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီက ပ်ဥ္ပုံႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

လွဴဒါန္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးမင္းခန႔္ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားက ပ်ဥ္ပုံႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား  COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္Surgical Mask အခု ၁ဝဝ ႏွင့္ အဝတ္ ႏွာေခါင္းစည္း Mask  အခု ၂ဝဝ  တို႔အား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။