ပိုလန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာတြင္ လက္ရွိသမၼတအနိုင္ရ

အခုလ(၁၂)ရက္ေန႕က်င္းပခဲ့တဲ့ ပိုလန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိ သမၼတအင္ဒေရဒူဒါ  က ၿပိဳင္ဘက္ ရာဖာတာဇာစေကာစကီးကို မဲအနည္းငယ္အသာနဲ႕ အနိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ 

မဲေပးျပည္သူ(၉၉.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ မဲရလဒ္ေတြကိုေရတြက္ရာမွာ ကြန္းဆာေဗးတစ္ သမၼတဒူဒါ  က မဲအေရအတြက္ (၅၁.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့တာပါ ။ 

ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂါတ္အတြက္ေရာ၊  ဥေရာပသမဂၢနဲ႕ တင္းမာေနတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြ အတြက္ပါ တိုက္ပြဲတစ္ခုလိုရႈ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လက္ရွိသမၼတဒူဒါ ပဲျပန္အနိုင္ရတာဟာ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဦးတည္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာတရားစီရင္ေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႕ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ နဲ႕ လိင္တူခ်စ္သူအခြင့္အေရးကို ဆက္လက္ဆန႔္က်င္ေရးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။  one news