တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တပ္နယ္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ အလွဴေငြေပးအပ္

တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ  စစ္ဗ်ဴဟာ အဖြဲ႕(အေျခခ်)  တန္႔ယန္းတပ္နယ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏွင့္ ေဆးခန္းမ်က္ႏွာၾကက္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တန္႔ယန္း ၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)  ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဆိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးစိုင္းခမ္းေကာ္တို႔က အလွဴေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းတို႔ကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွင္းစႏၵာမိုး