ျပည္သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္

 

* မိမိစိုက္ထုတ္ကုန္က်ခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးစ ရိတ္ အရင္းအႏွီးထက္သာလြန္ေသာဝင္ ေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။