ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ုံးသုိ႔ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ဇြန္ ၂၂၊ ရန္ကုန္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ုံးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး COVID – 19 ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာလအတြင္း ႐ုပ္႐ွင္ေလာကသားမ်ားအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း(၃၀၀)အား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ အလွဴေငြအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးမွ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္႐ွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးညီညီထြန္းလြင္မွ လက္ခံခဲ့ၿပီး စက္မႈအလႊာအဖြဲ႔ကုိလည္း တစ္ဦးျခင္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

#DuWonKyal