ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တင္းမာမႈျမင့္တက္ေနစဥ္ ေတာင္ကိုရီးယားန်ဴအထူးကိုယ္စားလွယ္ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္

ကိုရီးယားႏွစ္နိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးကို ၿပဳံယမ္းက ေဖာက္ခြဲကာ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တင္းမာမႈျမင့္တက္ေနစဥ္ ေတာင္ကိုရီးယား န်ဴက လီးယား ညွိႏွိုင္းေရး အႀကီးအကဲ သည္ ဝါရွင္တန္တြင္ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေဆြးႏြေးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ နယ္စပ္ ေယာေဆာင္ၿမိဳ႕ရွိ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ေဖာက္ခြဲၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ အဆုံးသတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ လီဒိုဟြန္း၏ ဝါရွင္တန္ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

လီဒိုဟြန္းသည္ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးႏြေးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ န်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး ဦးေဆာင္ ေဆြးႏြေးခဲ့သူ လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး စတီဖန္ဘီဂန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာ သည္။

လီဒိုဟြန္းႏွင့္ ဘီဂန္းက ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ လက္ရွိအေျခအေနကို အကဲျဖတ္ကာ တုံ႕ျပန္မႈကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

နိုင္ငံတကာ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏွစ္နိုင္ငံၾကား စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရပ္တန႔္ ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးလုပ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္၏ ညီမ ကင္ယိုဂ်ဳံကလည္း ၂၀၁၈ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္အား ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ Ref: Reuters