“ျပည္သူ႔အတြက္ အာမခံခ်က္”

 

* ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန  ခ်က္ခ်င္းဖြဲ႕စည္းမည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ေရးက႑ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

အေရးအရာ အားလုံးကုိ ထိေရာက္စြာ  ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္။