ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္လာျခင္းအား သတိျပဳရန္တုိက္တြန္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနသည္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေနအထားသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့မႈအတြက္ သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညႊန္ကိန္းသည္ ၿမိဳ႕အတြင္းေနထုိင္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ အဆင့္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညႊန္ကိန္းမွာ အႏၲရာယ္မရွိသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္သာ ပံုမွန္တည္ရွိခဲ့ၿပီး လကုန္ပိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္သည့္ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထုအရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ကာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျမင့္မားသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထု အရည္အေသြးက်ဆင္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထု အရည္အေသြး ေလ်ာ့က်ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ညႇိႏုိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္တုိက္တြန္းမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။  union