ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဆယ္ဘီလီယံ လွဴဒါန္းမည္

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုးဘီလ်ံနာမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အေမဇုန္အြန္လိုင္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့ဖ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ဆယ္ဘီလီယံ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့ဖ္သည္ လွဴဒါန္းမည့္ေငြမ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ေလ့လာမႈမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်က္ဖ္ဘီ ေဇာ့ဖ္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုိးကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းကို ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ရမည့္အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့ဖ္၏လက္ရွိၾကြယ္ဝမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၃ဝ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

Ref; BBC