ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ သဲအိမ္ေက်ာင္းစုေက်းရြာ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ က်ဳံသြတ္တညီေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ေက်းလက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

 

ဖ်ာပုံ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ သဲအိမ္ေက်ာင္းေက်းရြာ၌ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ရပ္ေက်း ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံသြတ္ တညီေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ေက်းလက္ေန ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေက်းလက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခ့ဲရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒က မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားမႈအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္လုံျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲကာ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိပါက ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲအက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ဦးစြာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ က႑ေရးရာအလိုက္ အာမခံခ်က္ကိုးခ်က္အား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပါတီ၏မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမခံ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိနယ္ေျမမ်ားအလုိက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ တာဝန္ယူထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ နယ္ေျမကြင္းဆင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ အေနျဖင့္ မိမိ၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခဲ့မႈအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း၍ အျပန္အလွန္ေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ အတူ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကို၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ AKH