အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေဒၚလာ ၇၀၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ေတာင္းခံထား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက လာမည့္ ၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္၏ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ မွစတင္မည့္ ၁၂ လတာကာလအတြင္း အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ေငြ ၆၃၆ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ အပါအဝင္ ၊ စစ္ပြဲဘတ္ဂ်က္ဟုေခၚဆိုသည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စစ္ဆင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္ေငြ ၆၉ ဘီလီယံကို အဆိုျပဳေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

က႑စုံအားလုံး ထည့္ထြက္ပါက အေမရိကန္အစိုးရ၏ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ထရီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဌာန ထပ္ေဆာင္း ခြဲတမ္းအသုံးစရိတ္ကို ၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၇၄၀ ဒသမ ၅ ဘီလီယံထိ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔ထဲတြင္ အေရးေပၚဌာန ႏွင့္ အျခားေအဂ်င္စီမ်ား လက္ေအာက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ န်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအစီအစဥ္အတြက္ အသုံးစရိတ္ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားမႈသည္ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ား အေပၚ ထင္ဟတ္ေစၿပီး ယင္းအဆိုျပဳေငြမ်ားရရွိရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Xinhua