ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ ေတြ႕ဆံု

 

ဇလြန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး၊ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမခံပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား အေနျဖင့္မိမိနယ္ေျမမ်ားအလုိက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ တာဝန္ယူထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ နယ္ေျမကြင္းဆင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက အသီးသီး တစ္ဦး ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခဲ့မႈအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း သည္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဓမၼစကူးလ္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ပရိတ္အသင္းမ်ား၊ ေသြးလွဴအသင္းမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။