ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဒူးယားတုိက္နယ္ ေဘးေခ်ာင္ေက်းရြာမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ဟသၤာတ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ိုင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ဒူးယားတုိက္နယ္ ေဘးေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု ေဘးေခ်ာင္ေက်းရြာ၌ ေက်းလက္ေန ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က မိတ္ဆက္ေပးကာ ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္း ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားျခင္းကို ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခ အေနမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ ခြင့္ရရွိပါက ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ဦးစြာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ က႑ေရးရာအလုိက္ အာမခံခ်က္ကိုးခ်က္အား အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ပါတီ၏မူဝါဒ လမ္းစဥ္မ်ားကို ရွင္း လင္းခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ုံးခန္းမ၌ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာဥပါတီကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ နယ္ေျမခံပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ နယ္ေျမမ်ားအလုိက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ တာဝန္ယူထားမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ နယ္ေျမကြင္းဆင္းမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ကို ရွင္းလင္းခ်ျပျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒အေနျဖင့္ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားက အသီးသီးတစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခဲ့မႈအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။