ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္မည့္ေနရာကုိ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ

ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေဘာ္နီယိုကြၽန္း အေရွ႕ကာလီမန္တန္ ျပည္နယ္ရွိ ေျမာက္ပီနာဂ်မ္ပက္ ဆာႏွင့္ ကူတုိင္းကာတာနီဂါရာ ေဒသ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဧရိယာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုက ဩဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။ အင္ဒိုနီးရွားဘက္ျခမ္း ေဘာ္နီယိုကြၽန္းတြင္ ျပည္နယ္ငါးခုရွိၿပီး မိုးသစ္ေတာမ်ား၊ လူဝံႀကီးမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေတာမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဂ်ကာတာမွ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ကန္ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၇၉ ဘီလီယံ ကုန္က်ၿပီး ယင္းကုန္က်စရိတ္အနက္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရက ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ပမာဏကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက စိုက္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝီဒိုဒိုက ေျပာသည္။ လက္ရွိၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဂ်ကာတာမွ ကာလီမန္တန္ျပည္နယ္ရွိ ဧရိယာတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဝီဒုိဒိုက ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ တရားဝင္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ‘‘ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုဟာ အမ်ိဳးသားဇာတိ၊ ဥပဓိလကၡဏာတစ္ရပ္ တင္မကပါဘူး၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳပါတယ္’’ဟု ဝီဒိုဒိုက ေျပာသည္။

ဂ်ကာတာသည္ လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ယင္းပမာဏ၏ သံုးဆခန္႔ ေနထုိင္သျဖင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈ ဆုိးရြားစြာျဖစ္ေပၚၿပီး ယင္းျပႆနာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စီးပြားေရး ကန္ေဒၚလာ ခုနစ္ဘီလီယံ ဆံုး႐ႈံးသည္ဟု အစိုးရက အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ကာတာသည္ ကမၻာ့ေလထု အညစ္ညမ္းဆံုးၿမိဳ႕ မ်ားစာရင္းတြင္ အၿမဲတမ္းပါဝင္သည္။

—Ref: Agencies/CNA/zl