ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ စည္းရံုးမႈစြမ္းရည္ၿမွင့္ သင္တန္းအား ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္း တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

 

ငဖဲ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၆

ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဖြင့္လွစ္ေသာ စည္းရံုးမႈစြမ္းရည္ၿမွင့္ သင္တန္းအား ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ မင္းဘူးခရိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္းမွ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး အခမ္းအနားသို႔ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ေရႊမင္းနွင့္ ခရိုင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္နိုင္လင္းႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ေက်းစီးမွဴးမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ မီဒီယာေရးရာစသည့္ ေရးရာအလိုက္ အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ USDP, Magway Region