ခြဲထြက္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတိုးပြားလာ၍ ပါပူအာေဒသတြင္လံုျခံဳေရးတိုုးျမႇင္႕ရန္အင္ဒိုနီးရွားျပင္ဆင္

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရသည္ ခြဲထြက္ရန္ရည္ ရြယ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ပါပူအာေဒသတြင္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။ အေရွ႕ဂ်ာဗားရွိ ဆူရာဘာရာၿမိဳ႕တြင္ ပါပူအာေဒသခံ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံေတာ္အလံကို အ႐ိုအေသမဲ့ ရာေရာက္ေသာ အျပဳအမူျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ပါပူအာ ေဒသ၌ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အား ဆႏၵျပသည့္လႈပ္ ရွားမႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပါပူအာေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လမ္းမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားသည့္အျပင္ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္ကိုထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ရာဂဏန္းခန႔္အား လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပါပူအာေဒသသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။