အမ်ဳိးသမီးတင္းနစ္ေလာက၏ ဝင္ေငြရရွိမႈစာရင္းတြင္ ဆရီနာဝီလ်ံထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္

အမ်ဳိးသမီးတင္းနစ္ေလာက၏ ဝင္ေငြရရွိမႈစာရင္းတြင္ အေမရိကန္တင္းနစ္မယ္ ဆရီနာဝီလ်ံက ထိပ္ဆုံးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ဆရီနာဝီလ်ံသည္ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ္လည္း ၄င္း၏ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိေနေသးသည္။

၄င္းေနာက္တြင္ ဂ်ပန္တင္းနစ္မယ္ နာအုိမိအုိဆာကာက ၂၄ ဒသမ ၃ သန္းျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကစားသမားမ်ား၏ လစာ၊ ဆုေၾကးႏွင့္အျခားစပြန္ဆာဝင္ေငြမ်ားကုိ တြက္ခ်က္၍ Forbes မွ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ Ref ; Reuters