မြတ္စလင္တို႔၏ ခ်က္ခ်င္းကြာရွင္းမႈ တရားမဝင္ေၾကာင္း အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္

မြတ္စလင္အမ်ိဳး သားတစ္ဦးက ၎၏ဇနီးကို ခ်က္ခ်င္း ကြာရွင္းခြင့္ရွိသည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ သက္တမ္းရွိေသာ အခြင့္အေရးကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသျဖင့္ အစိုးရသည္ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းကိစၥတစ္ခုတြင္ ၾကားဝင္ စြက္သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ဇနီး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အာရပ္ဘာသာျဖင့္ ကြာရွင္းသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ‘တာ လက္ခ္’ဟု သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆုိျခင္းျဖင့္ လင္မယားကြာရွင္းႏုိင္မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမိုဒီ၏ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအစိုးရက တြန္းအားခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔က အထက္လႊတ္ ေတာ္တြင္ မဲခြဲအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဥပေဒျဖစ္လာရန္ သမၼတက တရားဝင္ေၾကာင္း လက္မွတ္သာလိုမည္ျဖစ္သည္။ ခ်က္ခ်င္းကြာရွင္းျခင္း အေလ့အထကို လက္ခံက်င့္သံုးသူ မည္သူမဆုိ တရားစြဲခံရမည့္ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ၌ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

အိႏၵိယသည္ ယင္းအေလ့ အထဥပေဒမ်ားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္အနက္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

တာလက္ခ္သံုးႀကိမ္ ရြတ္ဆိုေသာ အေလ့အထသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း အိႏၵိယမြတ္စလင္အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕က ေျပာေသာ္လည္း ယင္းကို အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။ အာဏာရ BJP ပါတီသည္ ဟိႏၵဴအသိုင္းအဝိုင္းကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ မြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အိုဝိုင္ဘီ က ေျပာသည္။ BJP သည္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက စြပ္စြဲေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ —Ref: Reuters