အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ၏ပါတီ အေရးပါေသာ ေတာင္ပုိင္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္အႏုိင္ရ

ဘင္ဂါလူ႐ူး- ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ျပသေသာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈတြင္ မဟာၿပိဳင္ဘက္ ကြန္ဂရက္ပါတီကို ႏွာတစ္ဖ်ား အသာျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိၿပီးေနာက္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီ၏ BJP ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ကာနာတာကာ ျပည္နယ္တြင္ အာဏာျပန္လည္ ရယူမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာ ထြန္းကားရာ ဘင္ဂါလူ႐ူးၿမိဳ႕ တည္ရွိေသာ ကာနာတာကာျပည္နယ္သည္ ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္ ငါးခုအနက္ BJP အာဏာရရွိ သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ကာနာတာကာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကူမာရာဆြာမိက ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဗာဂ်ဴဘိုင္ဗာလာထံတြင္ ၎၏ ႏုတ္ထြက္လႊာတင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎၏ ႏုတ္ထြက္လႊာကို လက္ခံေသာ္လည္း BJP အစိုးရတက္လာခ်ိန္အထိ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူခိုင္းခဲ့သည္။ ယခုလေစာေစာပိုင္းတြင္ ယင္းျပည္နယ္ရွိ ကြန္ဂရက္ပါတီ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္လူမ်ားစု ေနရာရရွိေရး အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္လာသည္။ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႐ႈံးနိမ့္မႈျဖစ္သည္ဟု ကြန္ဂရက္ပါတီက ေျပာသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႔က်င္ေသာ BJP ပါတီ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးခဲ့သည္ဟု ကြန္ကရက္ ပါတီက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။      —Ref: Reuters