ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၃) ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ( ၃ ) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ( ၄ ) ရက္