ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း၏ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအနက္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္