မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ အခမဲ့ လွည့္လည္ကုသ

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း လွည့္လည္ၿပီး အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္စကိုင္းေက်းရြာတြင္ ကုသေပးလ်က္ရွိရာ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္မ်ိဳးေဌးတို႔ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ အားေပး ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္စကိုင္းေက်းရြာ၊ ၀ိဇဟာရာမေတာင္စကိုင္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဆိုပါ ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္သို႔ အနီးဝန္းက်င္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ က်န္းမာေရး အေစာင့္အေရွာက္ လိုအပ္သူ မိဘျပည္သူ (၂၅၀) ခန္႔ လာေရာက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူခဲ့ၾကသည္။